Polityka prywatności

I. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Britenet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa, NIP 951-219-77-37, REGON 140727009, KRS: 0000264919, (dalej: Britenet). Polityka prywatności Britenet (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Britenet, tj. www.britenet.com.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Britenet lub korzystając z niej Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. SŁOWNIK POJĘĆ

Dane osobowe – zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Britenet przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez Britenet swoim klientom.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Britenet drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej.

Użytkownik – kandydat do pracy, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzającą strony należące do Britenet.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.britenet.com.pl i innych należących do Britenet, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Britenet w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań (w tym np. uniemożliwi rozpatrzenie zapytania w sprawie świadczenia usług, zgłoszenia wzięcia udziału w rekrutacji), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora, w celu przesyłania informacji handlowej administratora drogą elektroniczną nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji, zaś brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będzie skutkować niemożliwością uwzględniania Pan/ Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w toku przyszłych rekrutacji.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Britenet, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, przyjmowaniem zapisów na wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Britenet sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
  W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 2. Podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (np. w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług, w celu wzięcia udziału w rekrutacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. W przypadku zawarcia umowy, w celu wykonania umowy, której stroną Pani/Pan będzie (np. umowy o świadczenie usług), w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości, archiwizacji i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO;
 4. Dodatkowo – w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy – w celu zabezpieczenia i realizacji  prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Wyrażenia przez Panią/ Pana zgody w celu marketingu własnych produktów lub usług administratora, a także dla celów przyszłych rekrutacji- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA (Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO)

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Britenet:

 1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. Kategorie Danych Osobowych które podlegają przetwarzaniu, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
 4. Informacje o przysługujących uprawnieniach podmiotowi danych
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;

Britenet informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych. Britenet rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Britenet zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (o kolejne dwa miesiące) z uwagi na dużą liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. W obu powyższych sytuacjach Britenet poinformuje Użytkownika o tym fakcie podając uzasadnienie.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI

Britenet przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym je świadczy. W związku z tym informujemy, że dane Użytkownika mogą być przetwarzane również przez klientów Britenet, o czym jest mowa w treści ogłoszenia o pracę, wskazując że prowadzimy rekrutację dla klienta. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, zgoda ta dotyczyć będzie zarówno rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, zgodnie z rozdziałem VI niniejszej Polityki, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. Britenet dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, Britenet ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na wydarzenie organizowane przez Britenet Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Britenet. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VI niniejszej Polityki.

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez następujące okresy:
a) dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)- do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że administrator ustali wcześniej, że dane się zdezaktualizowały;
b) dane przetwarzane w celu wskazanym w pkt V lit. 2) powyżej – przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) dane przetwarzane w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy i w celu wskazanym w pkt V lit. 3) i 4) powyżej – przez okres niezbędny do wykonania łączącej Pana/ Panią z administratorem umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych mogących wynikać z umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO;

X. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Britenet wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Britenet.

Britenet jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

XI. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.britenet.com.pl/polityka.

XII. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu złożenia wniosku lub uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się poprzez adres email: [email protected]

Formularz kontaktowy

Zadaj nam pytanie