Regulamin programu poleceń

layout docslayout docs

Zanim przystąpisz do Programu Poleceń Britenet, przeczytaj poniższy regulamin. Wierzymy, że poprzez Twoje rekomendacje grono talentów Britenet powiększy się.

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ BRITENET

I. Organizator.

1. Organizatorem Programu Poleceń Britenet jest Britenet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000264919 o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 zł, NIP: 951-219-77-37(dalej: "Organizator").

2. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin"). Przesłanie wiadomości na [email protected] z tytułem wiadomości „program poleceń” wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

II. Przedmiot programu

Program polega na poleceniu firmie Britenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, specjalisty IT, poprzez przesłanie jego cv na adres [email protected] bądź poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Jeśli cv poleconej osoby nie ma w bazie firmy Britenet, przejdzie ona proces rekrutacyjny, zostanie zatrudniona i przepracuje z sukcesem 3-miesięczny okres próby, osoba polecająca otrzymuje bonus finansowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

III. Czas trwania programu

Program zaczyna obowiązywać od stycznia 2016 roku do odwołania. Organizator Programu, firma Britenet Sp. z o.o, w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu, bez podania przyczyn.

IV. Uczestnicy programu

1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoba może wziąć udział w programie wielokrotnie.

2. Z programu wyłączone są podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) profesjonalnie przeprowadzające procesy rekrutacyjne (np. agencje rekrutacyjne).

3. Polecana osoba:

a) musi spełniać wymogi, określone w opisach stanowisk dostępnych na stronie: kariera. britenet.com.pl

b) jej dane nie mogą już być znane firmie Britenet (a tym samym jej cv nie może być już zarejestrowane w bazie firmy)

c) musi być świadoma polecenia. W przypadku, gdy osoba polecana nie wie o przesłaniu jej cv lub jej dane są w bazie, osoba polecająca traci prawo do bonusu finansowego.

V. Proces rekomendacji

1. Aby wziąć udział w programie należy przesłać na adres [email protected] CV osoby polecanej. Kandydaci poleceni w jakikolwiek inny sposób lub bez przedłożenia wymaganych dokumentów/informacji nie będą brani pod uwagę. Polecenie musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

a) CV osoby polecanej (zawierające dane kontaktowe osoby polecanej, w tym imię i nazwisko, aktualny adres mailowy oraz numer telefonu; opis doświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych)

b) nazwę stanowiska, na które osoba jest polecana oraz jego lokalizację

c) dane kontaktowe Polecającego, w tym imię i nazwisko, aktualny adres mailowy oraz numer telefonu wraz z formułą:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez grupę kapitałową Britenet z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207, Warszawa dla realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia."

Oświadczam, że uzyskałem/-łam od kandydata, którego polecam, zgodę na udostępnienie Britenet Sp. z o.o., jego danych osobowych oraz CV. Akceptuję regulamin programu poleceń firmy Britenet.”

d) tytuł wiadomości powinien brzmieć „program poleceń”.

2. W przypadku gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza.

3. Osoba polecana przechodzi standardowy proces rekrutacyjny.

4. Britenet poinformuje osobę polecającą w drodze korespondencji e-mail o fakcie zatrudnienia przez Spółkę poleconego kandydata.

5. Ważność danego polecenia przez osobę polecającą wynosi 6 miesięcy od momentu polecenia kandydata w sposób wskazany w Programie Poleceń Britenet. Zatrudnienie lub rozpoczęcie współpracy z kandydatem po tym okresie, nie pociąga za sobą bonusu finansowego.

VI. Wypłacenie bonusu finansowego.

1. Wysokość bonusu finansowego wynosi:

- junior - 1000 brutto pln
- professional - 3000 brutto pln
- senior - 4000 brutto pln
- manager posiadający zespół - 8000 brutto pln

2. Wysokość nagrody za polecenie kandydata zależy od poziomu stanowiska, na które dany kandydat został zakwalifikowany przez Britenet Sp. z o.o. po procesie rekrutacyjnym. Osoba na poziomie juniora musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

3. Kwota jest wypłacana w całości, w momencie, gdy osoba polecana przepracuje z sukcesem 3 miesięczny okres próbny, tzn. jej zatrudnienie jest dłuższe niż 90 dni.

4. Bonus będzie wypłacany na podstawie przygotowanej przez Britenet Sp. z o.o. umowy zlecenia. Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać na adres zwrotny, dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.

5. Nagroda z tytułu zatrudnienia poleconego kandydata zostanie wypłacona w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od dnia ukończenia z sukcesem 93-dniowego okresu zatrudnienia. Nagroda ta zostanie wypłacona przez Britenet tylko i wyłącznie po dopełnieniu przez osobę polecającą wszelkich formalności.

VII. Kwestie sporne W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma organizator programu.

Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.
Akceptuję